Skip to main content

Privacy Policy

 

Studio DANCINÈZ heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van onze leden. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij over onze leden verkrijgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Studio DANCINÈZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Bankrekeningnummer (dit geld alleen voor de sportleden en musicalleden)

Als Studio DANCINÈZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Studio DANCINÈZ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jou betalingen
– Indeling leeftijd/categorie dansgroepen
– Verzenden van belangrijke informatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Studio DANCINÈZ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Studio DANCINÈZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio DANCINÈZ) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens:

Studio DANCINÈZ bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
– In de tijd dat je lid bent van Studio DANCINÈZ
– Financiële gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingdienst

Social media:

In voorafgaande brief heeft U aangegeven dat wij foto’s / beeldmateriaal op social media mogen delen. Dit is uiteraard bedoeld voor het promoten van Studio DANCINÈZ.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Studio DANCINÈZ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Delen van persoons gegevens met derden:

Studio DANCINÈZ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoons gegevens beveiligen:

Studio DANCINÈZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@studiodancinez.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als wij deze privacyverklaring ingrijpend wijzigen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via een kennisgeving op onze website en via e-mail.

Rechten om uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Algemene voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden van Studio DANCINÈZ zijn ten alle tijden na te lezen op www.studiodancinez.nl

Vragen? Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@studiodancinez.nl

Studio DANCINÈZ
Sint Annastraat 6
5421 KC Gemert
06-46553770
info@studiodancinez.nl
www.studiodancinez.nl